Bài 2: Các thẻ HTML cơ bản – YAVIET

Bài 2: Các thẻ HTML cơ bản

cac the html co ban

Bài trước chúng ta đã hiểu về cấu trúc và cách sử dụng HTML, bài này sẽ giới thiệu về các thẻ cơ bản của HTML

HTML Cấu trúc

Tất cả các tài liệu HTML phải bắt đầu với một thẻ: <!DOCTYPE html>.

Bản thân tài liệu HTML bắt đầu bằng <html>và kết thúc bằng </html>.

Phần hiển thị của tài liệu HTML nằm giữa <body>và </body>.

See the Pen Các thẻ HTML cơ bản – Cấu trúc by huynhvantuan (@huynhvantuan) on CodePen.0

 

HTML Tiêu đề

Tiêu đề HTML được định nghĩa với các thẻ từ <h1>đến <h6>. Là các thẻ có tiêu đề quan trọng nhất

See the Pen Các thẻ HTML cơ bản – Tiêu đề by huynhvantuan (@huynhvantuan) on CodePen.0

 

HTML đoạn văn bản

HTML đoạn văn bản được xác định bằng thẻ <p>

See the Pen Các thẻ HTML cơ bản – Đoạn văn bản by huynhvantuan (@huynhvantuan) on CodePen.0

 

HTML Link liên kết

Giúp bạn chèn link vào nội dung bạn muốn. Điểm đến của liên kết được chỉ định trong thuộc tính href

See the Pen Các thẻ HTML cơ bản – Link liên kết by huynhvantuan (@huynhvantuan) on CodePen.0

 

HTML Hình ảnh

Hình ảnh HTML được xác định bằng thẻ <img>

Link hình ảnh  src, văn bản thay thế  alt,  width, và height là chiều rộng và chiều cao của hình ảnh.

See the Pen Các thẻ HTML cơ bản – Hình ảnh by huynhvantuan (@huynhvantuan) on CodePen.0

 

HTML Tạo nút

Để tạo nút trong HTML chúng ta sử dụng cặp thẻ <button> </button>

See the Pen Các thẻ HTML cơ bản – Nút by huynhvantuan (@huynhvantuan) on CodePen.0

 

HTML Tạo danh sách

Sau đây là một số cách tạo danh sách cơ bản

See the Pen Các thẻ HTML cơ bản – Danh sách by huynhvantuan (@huynhvantuan) on CodePen.0

Trả lời