Bài 3: HTML Các phần tử định dạng – YAVIET

Bài 3: HTML Các phần tử định dạng

thuoc tinh the meta

Các yếu tố định dạng được thiết kế để hiển thị các loại văn bản đặc biệt:

  • <b> – Chữ in đậm
  • <strong> – Văn bản quan trọng
  • <i> – Văn bản in nghiêng
  • <em> – Đoạn văn bản được nhân mạnh
  • <mark> – Văn bản được đánh dấu
  • <small> – Văn bản nhỏ
  • <del> – Văn bản đã xóa
  • <ins> – Văn bản được chèn
  • <sub> – Văn bản đăng ký
  • <sup> – Văn bản đặc biệt

HTML phần tử <b> và <strong>

Phần tử <b> HTML xác định văn bản in đậm, không có chưa tầm quan trọng

See the Pen HTML Các phần tử định dạng – <b&rt; by huynhvantuan (@huynhvantuan) on CodePen.0

 

Phần tử <strong> HTML xác định văn bản mạnh mẽ, chứa tầm quan trọng trong đoạn văn

See the Pen HTML Các phần tử định dạng – <strong&rt; by huynhvantuan (@huynhvantuan) on CodePen.0

 

HTML phần tử <i> và <em>

Phần tử <i> định nghĩa văn bản in nghiên, không có tầm quan trong khác.

See the Pen HTML Các phần tử định dạng – <i&rt; by huynhvantuan (@huynhvantuan) on CodePen.0

 

Phần tử <em> định nghĩa văn bản in nghiên, có tầm quan trọng trong đoạn văn.

See the Pen HTML Các phần tử định dạng – <em&rt; by huynhvantuan (@huynhvantuan) on CodePen.0

 

HTML Phần tử <small>

Phần tử <small> giúp đoạn văn nhỏ hơn

See the Pen HTML Các phần tử định dạng – <small&rt; by huynhvantuan (@huynhvantuan) on CodePen.0

 

HTML Phần tử <mark>

See the Pen HTML Các phần tử định dạng – <mark&rt; by huynhvantuan (@huynhvantuan) on CodePen.0

 

HTML Phần tử <del>

Phần tử <del> sẽ xóa văn bản bằng đường gạch giữa

See the Pen HTML Các phần tử định dạng – <del&rt; by huynhvantuan (@huynhvantuan) on CodePen.0

 

HTML Phần tử <ins>

Phần tử <ins> gạch chân đoạn văn bản bên trong

See the Pen HTML Các phần tử định dạng – <ins&rt; by huynhvantuan (@huynhvantuan) on CodePen.0

 

HTML Phần tử <sup>

See the Pen HTML Các phần tử định dạng – <sub&rt; by huynhvantuan (@huynhvantuan) on CodePen.0

Trả lời