Bài 4: HTML link – hình ảnh – tạo bảng – YAVIET

Bài 4: HTML link – hình ảnh – tạo bảng

thuoc tinh the meta

HTML Links

HTML Link giúp bạn chèn link vào đoạn văn

See the Pen HTML link – hình ảnh – tạo bảng by huynhvantuan (@huynhvantuan) on CodePen.0

HTML Màu link liên kết

See the Pen HTML link – hình ảnh – tạo bảng – Màu link by huynhvantuan (@huynhvantuan) on CodePen.0

HTML Mở link liên kết sang tab mới

See the Pen HTML LINK – HÌNH ẢNH – TẠO BẢNG – Thuộc tính đích by huynhvantuan (@huynhvantuan) on CodePen.0

HTML Hình ảnh

See the Pen HTML link – hình ảnh – tạo bảng – Hình ảnh by huynhvantuan (@huynhvantuan) on CodePen.0

HTML Tạo bảng

See the Pen HTML link – hình ảnh – tạo bảng – tạo bảng by huynhvantuan (@huynhvantuan) on CodePen.0

 

  •  <table> phần tử HTML để xác định bảng
  •  <tr> phần tử HTML để xác định hàng trong bảng
  •  <td> phần tử HTML để xác định dữ liệu bảng
  •  <th> phần tử HTML để xác định tiêu đề bảng
  •  <caption> phần tử HTML để xác định chú thích bảng
  •  colspan thuộc tính để tạo một ô có nhiều cột
  •  rowspan thuộc tính để tạo một ô span nhiều hàng
  •  id thuộc tính để xác định duy nhất một bảng

Trả lời