Bài 5: HTML Head Sử dụng thẻ meta – YAVIET

Bài 5: HTML Head Sử dụng thẻ meta

thuoc tinh the meta

1/ Thẻ <meta> là gì và dùng để làm gì

Thẻ <meta> dùng để khai báo thông tin về trang web cho trình duyệt và các công cụ tìm kiếm 

Lưu ý: Những thông tin trong thẻ <meta> này không hiển thị lên màn hình, tuy nhiên các công cụ tìm kiếm có thể đọc và hiểu được.

2/ Các thuộc tính thẻ <meta>

Thuộc tính charset: Dùng để xác định kiểu mã hóa ký tự của trang web.

<meta charset="UTF-8">

Thuộc tính description: Mô tả nội dung về website. Khoảng 150 ký tự là tốt nhất
<meta name="description" content="Nội dung ngắn gọn mô tả về trang web của bạn">

Thuộc tính keywords: Liệt kê các từ khóa chính. Giữa các từ khóa phải được ngăn cách bởi dấu phẩy.
<meta name="keywords" content="HTML,CSS,Host,thiet ke web">

Thuộc tính Author: Xác định tên tác giả của web
<meta name="author" content="YAVIET">

 

See the Pen HTML Head Sử dụng thẻ meta by huynhvantuan (@huynhvantuan) on CodePen.0

Trả lời