Fix lỗi “Leverage browser caching” – tăng tốc độ website – YAVIET

Fix lỗi “Leverage browser caching” – tăng tốc độ website

yaviet toi uu toc do web

Khi chúng ta sử dụng các công cụ test tốc độ tải trang như google pagespeed thì sẽ gặp lỗi “Leverage browser caching”, lỗi“Leverage browser caching” nghĩa là chúng ta chưa sử dụng bộ nhớ cache của trình duyệt. Để sử dụng bộ nhớ cache của trình duyệt, bạn có thể chỉ định trình duyệt web kéo dài bao lâu, CSS và JS được lưu trữ cục bộ trên trình duyệt người dùng. Bằng cách đó trình duyệt của người dùng sẽ tải xuống ít dữ liệu hơn trong khi điều hướng qua các trang của bạn, sẽ cải thiện tốc độ tải trang web của bạn.

Để kích hoạt tính năng này, hãy thêm các dòng này vào tệp tin .htaccess của bạn:

## EXPIRES CACHING ##
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType text/html "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 1 month"
## EXPIRES CACHING ##

Trả lời